Felles retningslinjer for alle grupper i Kjelsås Idrettslag.

roedt_kort.gif

Generelt. - link til dokument

Retningslinjene skal være inkludert i alle styrende dokumenter, herunder håndbøker eller planer som omhandler gruppenes idrettsfilosofi.

Slike dokumenter skal være kjent av alle tillitsvalgte som defineres som gruppenes styremedlemmer, trenere og lagledere/oppmenn. Heretter kalt ledere og trenere.

Forankring.

Kjelsås Idrettslag har nedfelt i sin strategiske plan under punkt B, at hovedmålet under punktet ”Idrettsfilosofi” er:

”Først og fremst sikre breddeaktivitet av god kvalitet, og være åpne for elitesatsing på et sunt økonomisk grunnlag”

Det er videre utdypet under tiltak at:

”Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge”

 Og

”Gi et tilbud til flere unge mellom 14 og 20 år”

Det påhviler således et særlig ansvar for ledere og trenere å legge til rette gruppenes aktiviteter slik at de utøves i tråd med de nevnte mål.

 

Gruppenes visjon og verdier.

Alle gruppene skal til å ha sin visjon og verdier som må støtte oppunder hovedlagets felles visjoner og verdier.

Kjelsås Idrettslag skal gjøre

Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo

Klubbfølelse
Idrettsglede
Lagånd

Disse retningslinjene, som visjonen og verdiene representerer, sier noe om hvordan den enkelte skal føle seg ivaretatt i Kjelsås Idrettslag. De sier også mye om hva idtrettslaget sentralt og gruppene må legge til rette for.

Klubbfølelse. 

Med klubbfølelse menes at utøvere må føle at de er en del av Kjelsås Idrettslag og ikke bare driver med en idrett. Kjelsås IL skal være ”Idrettslaget for alle” og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag

Hva betyr dette:

Det må finnes insentiver som legger til rette for til å drive med flere idretter innenfor Kjelsås Idrettslag.

Idrettsglede

Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. 

Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.

Hva betyr dette:
Trenere og ledere i gruppene må legge til rette for at utøvere som vil drive med flere aktiviteter, gis anledning til det.

Lagånd

Med lagånd forstås at medlemmene er inkludert i ”teamet” (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet.

Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener.

Hva betyr dette:
Det må ikke aksepteres at trenere eller ledere setter en utøver ”ut av laget” hvis ferdighetene og motivasjonen er ”god nok” eller utøveren er kvalifisert.

Roller, oppgaver og foreldrevett.

De grunnleggende konsekvensene i forhold til verdiene over gir noen klare retningslinjer for ledere og trenere i de forskjellige gruppene.

Strategisk plan 2009 – 2013 inneholder også flere tiltak hvor hovedstyret og gruppene forplikter seg til å stimulere til breddeaktivitet og engasjement utover barneidrettsnivået.

Trenerrollen.

 • Trenere skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse og egenferdigheter for kyndig rettledning.
 • Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig.
 • Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse som gjelder.
 • Treneren skal gi mye ros og skape et godt miljø for å bidra til en følelse av mestring.
 • Treneren skal ha en plan for aktiviteten.
 • Treneren skal møte på felles trenerforum.
 • Treneren skal oppfordre til variert egentrening.
 • Trenere av utøvere under 18 år skal ha framvist politiattest.

 

Laglederrollen (oppmenn / foreldrekoordinatorer).

 • Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener og sørge for at informasjon blir distribuert
 • Lagleder skal påse at laget/gruppen får gjennomført treningene.
 • Lagleder skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold.
 • Lagleder skal gjennomføre foreldremøter for sin gruppe. Foreldrerollen og foreldrevett.
 • Oppmuntre utøvere i medgang og motgang – fokus på prestasjon ikke resultat.
 • Stimulere og oppfordre utøver til å delta i trening og konkurranser.
 • Sørge for riktig og fornuftig utstyr og vedlikehold av dette.
 • Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene.
 • Forholde seg til lagleder/foreldrekontakt i alle forhold som gjelder aktiviteten.
 • Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber.

– Bruke folkevett!

Utøverrollen.

 • Utøvere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være.
 • Utøvere skal støtte og heie på hverandre på trening og i konkurranse.

 

Gruppestyrer og hovedstyret.

 • Stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere når de legger opp som aktive for å beholde dem i miljøet.
 • Søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større treningsmiljø og drive variert trening.

Hva skal en håndbok / plan i gruppene innholde

 1. Kjelsås Idrettslag sin visjon og verdier og gruppens visjon og verdier.
 2. Hva betyr KIL visjon og verdier for gruppen og gruppens mål og aktiviteter.
 3. Rollebeskrivelser og retningslinjer ovenfor som er generelle og utvid disse med det som er spesifikt innenfor den enkelte gren eller gruppe / lag.