Kjøp av varer og tjenester

Vilkår

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Kjelsås Idrettslag Org. 975 663 450, heretter kalt Kjelsås Idrettslag. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Kjelsås Idrettslag så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.
Kjelsås Idrettslag, Org. 975 663 450 er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos til Kjelsås Idrettslag, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kjelsås Idrettslag eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

Reklamasjon
Før feil meldes til Kjelsås Idrettslag administrasjon, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Kjelsås Idrettslag har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Kjelsås Idrettslag slik at administrasjon kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftleg melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Kjelsås Idrettslag administrasjon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kjelsås Idrettslag, betaler ikke Kjelsås Idrettslag disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Kjelsås Idrettslag er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kjelsås Idrettslag godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kjelsås Idrettslag kontroll, og som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Kjelsås Idrettslag er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Kjelsås Idrettslag har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Kjelsås Idrettslag forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er Kjelsås Idrettslag forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kjelsås Idrettslag fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.